برند جهانی (Global )

برند های جهانی ، مربوط بهنام های تجاری بزرگ میباشد که به راحتی قابل شناسایی هستند و به طور گسترده در تمام دنیا پراکنده شده اند. آنها به نام های خانگی و داخلی خود، جلوه و وجهه ی خارجی می بخشند. طرح کسب و کار این نوع برندها بر پایه آشنایی، دسترسی و ثبات است، اگرچه هماهنگی و مدل عملیاتی به طور افزایشی در زمانی که می خواهند تغییراتی ایجاد کنند در معرض تهدید قرار خواهند گرفت، این شرکت ها در هنگام ورود به کشورها و قومیت های مختلف انتظارات و سلیقه های مردم جوامع مختلف را بررسی می کنند و با برنامه ریزی و زیرکی از این اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید استفاده می کنند.