برند سرمایه گذار( Investor brand)

برند های سرمایه گذار ، به طور معمولبرای برندهای سهام دار یا فعال در حوزه های مرتبط به خدمات سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد.موجودیت  و ماهیت وجودی این برندها به عنوان یک نهاد سرمایه گذاری و سهامدار ممتاز موقعیت گذاری می شود، با ترکیبب عوامل مالی و استراتژی با جنبه هایی مانند ارزش پیشنهادی، هدف و شهرتی که به واسطه ی مسئولیت اجتماعی شرکت( CSR)، روز به روز در حال افزایش است. یک برند سرمایه گذار قوی میبایست قیمت سهام خود را منعطف کند و درک آگاهانه ای از ارزش سهام خود در میان مخاطبان، ایجاد نماید.