برند شرکتی  (Corporate brand)

برند شرکتی از انواع دیگر برند است که به عنوان برند سازمانی هم شناخته می شود. دیوید آکر به بهترین نحو ممکن برند شرکتی را معرفی کرده است : ” برند شرکتی ، آرمانی را تعریف می کند که متولی پیشنهاد یا خدمتی است که مشتریان آن را خواهند خرید و از آن استفاده خواهند کرد.” اطمینانی که برای مشتریان حاصل می شود از این جهت است  که ” برند شرکتی به صورت بالقوه دارای  سرمایه، ظرفیت، نیروی انسانی، ارزش و هنجارها، چارچوب مرجع جهانی و محلی، برنامه های شهروندی، و ثبت و ضبط عملکرد است.

meetings