برند عمومی (Public brand)  

هه ما میدانیم امروزه  برندسازی از ضروریات هر کسب و کاری در هر زمینه ای  محسوب می شود.

برند عمومی ، به عنوان برندسازی دولتی هم شناخته می شود. بعضی از کارشناسان بر این باور هستند  که نمی توان موجودیتی را که چیزی تحت عنوان انتخاب مشتریو مدل رقابتی وابسته به آن وجود ندارد، را “برند” کرد. این اصلا به آن معنا نیست که شما نمی توانید از نظم و متدولوژی استراتژی برند استفاده نمایید برای آگاهی بخشیدن به سهامداران خود و کسب اعتماد نهادهای دولتی. به همین دلیل گفته می شود نهادهای دولتی بیشتر از آنکه به برند احتیاج داشته باشند، به توسعه ی نمادی اطمینان بخش نیازخواهند داشت. چراکه امروزه برندهای مختلفی در بخش خصوصی هستند که مثل خدمات عمومی، تمام زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داده اند. مانند گوگل که شاید قادر نباشیم بدون آن یک روز خود را به شب برسانیم.