برند محصول

اغلب به گونه ای در مورد « برند» صحبت میشود که گویی فقط یک نوع برند وجود دارد. در حالیکه این گونه نیست ،این واژه در موقعیت ها ی مختلف ،معنا و مفهوم متفاوتی را القا میکند. برند طبفه بندی های مختلفی دلرد . یکی از آن ها برند محصول میباشد .

برند محصول :(Product brand)

برند محصول در واقع ایجاد بهبود ادراک و دیدگاه نسبت به محصولات و کالاها میباشد ، به گونه ای که فراتر از ظرفیت کارکردیشان در ارتباط با عواطف افراد قرار بگیرند . برندهای کالاهای مصرفی ( (   CPG، که بعنوان برندهای کالاهای مصرفی بیدوام (  (  FMCGنیز شناخته میشود جزو دسته ی برندهای محصول قرار مبگیرد .