برند مکان (Place brand)

برند مکان ، به عنوان برند مقصد و برند شهرنیز شناخته می شود. این نام تجاری را بومیان یا شهرسازان و متولیان شهر ایجاد می کنند، تا از این طریق قادر باشند محل خود را به ایده ای خاص مرتبط کنند تا اینکه از امکانات آن صحبت کنند . از این نوع برندسازی اغلب برای جذب توریست، سرمایه گذار، کسب وکار و سکنه  استفاده میکنند . می دانید که تمام این افراد برای محل زندگی، سفر، سرمایه گذاری و … معیار مشخصی خود را مد نظر دارند که کدام محل را انتخاب کنند. یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی موفقیت در این امر آن است که شهروندان و متولیان شهر، در قبال تجربه ای که در شهر برای بازدیدکنندگان ایجاد می کنند، مسئولیت پذیرانه عمل کنند.